Image

top

Zorgteams

Aan begeleiding van leerlingen wordt op het Alkwin Kollege veel aandacht geschonken. De school biedt de leerlingen persoonlijke begeleiding op het gebied van studie, loopbaanoriëntatie en psycho-sociale zorg.
Leerlingbegeleiding is noodzakelijk, omdat het scheppen van een veilig klimaat voorwaarde is voor het goed functioneren van de leerling. Het werkt stimulerend en er gaat een preventieve werking van uit. Om leerlingen de juiste vorm van begeleiding te geven heeft het Alkwin Kollege specialisten op verschillende terreinen:

-    het mentoraat: voor alle klassen
-    de contactpersonen: bij klachten over ongewenst gedrag
-    de counseling: alle leerlingen met specifieke problemen
-    remedial teaching: leerlingen met taal- en rekenproblemen en/of andere 
     leerstoornissen.
-    externe hulpverlening: schoolarts, bureau jeugdzorg, leerplichtambtenaar, 
     verslavingszorg, schoolmaatschappelijk werk.
-    bobo en bobo+: leerlingmentoren in de brugklas
-    het decanaat: loopbaanoriëntatie in de 3e t/m 6e klas

Flyer Alkwin een veilige school

Ida Struiksma de zorgcoördinator van het Alkwin Kollege.
De zorgcoördinator is mede verantwoordelijk voor de organisatie, uitvoering, evaluatie en ontwikkeling van de leerlingenzorg binnen de school. Dit gebeurt door het ondersteunen van collega’s in de school en het leggen van contacten met de externe zorgstructuur

 

Picture

 Ida Struiksma
Zorgcoördinator

Verzuimbegeleiding op het Alkwin
Lokaal X100

Schoolondersteuningsprofiel Alkwin Kollege 2018-2019

Relevante links:

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Uithoorn
Bijdrage aan sport- en cultuuractiviteiten voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.
Lees hier de wijze van aanvragen.

Opvoedkrant Gemeente Uithoorn

Informatie voor leerlingen

Informatie voor ouders